2020-ci ildə dünyada artmağa davam edən internet və bank xidmətlərinə əlçatanlıq elektron ticarətin də dövriyyəsinə təsirsiz ötüşməmişdir. Belə ki, datareportal.com-a istinadən 2020-ci ildə dünya əhalisinin 59% və ya 4.66 milyard insanın internetə əlçatanlığı olmuşdur. Bu isə 2019-cu il ilə müqayisədə 7.3% və ya 316 milyon nəfər artım deməkdir. Həmçinin, Dünya…

Rəqəmsal transformasiya və texnoloji innovasiyalar bir çox maliyyə xidmətinə sürətli, asan və effektiv çıxış imkanı verir. Bunlardan biri və ən əsası şəxsdən şəxsə (P2P) və ya kartdan karta (C2C) pul köçürmə əməliyyatlarıdır. Bu əməliyyatlar sayəsində siz öz kart hesabınızdakı vəsaiti digər şəxsin kart hesabına köçürə və ya digər şəxsdən həmin…

Araz Hasanzade

Central Bank of the Republic of Azerbaijan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store